EPS Cellplast & Miljö

Cellplastisolering bidrar till minskat energibehov

EPS-cellplast utvinns ur olja som inte är en förnyelsebar naturresurs. Eftersom cellplasten till mer än 90% består av luft innebär tillverkningen att det åtgår 0,06% av den totala oljeförbrukningen vid tillverkning av EPS-cellplast. Den totala produktionen av alla plaster i Europa står för ca 4% av all oljeförbrukning. 35% åtgår för uppvärmning.

Samtidigt måste man ha i minnet att den färdiga isoleringen bidrar till en minskat energibehov för uppvärmning. Varje kg olja som förädlas till EPS-cellplast innebär en besparing på i genomsnitt 200 kg i minskat bränslebehov under isolerskivans livslängd.

Pentan

Vid tillverkning av EPS-cellplast används pentan som jäsmedel. Pentan är något lättflyktig vätska som kontinuerligt bildas genom naturliga processer, t.ex i djurens matsmältningssystem och genom anaerob nedbrytning av växtdelar med hjälp av mikroorganismer. Pentan tillhör samma familj av kemikalier som metan, etan, propan och butan. På grund av låg stabilitet omvandlas det pentan som frigörs under tillverkning av EPS-cellplast snabbt i atmosfären genom en fotokemisk reaktion till koldioxid och vatten. Pentan påverkar inte ozonskiktet. Även om pentan som frigörs vid tillverkning och bearbetning av EPS, bidrar till utsläpp av lättflyktiga organiska föreningar (Volatile Organic Compound – VDC) ligger värdena endast omkring 0,2%.

Som jämförelse kan sägas att mycket större mängder metan frigörs vid nedbrytning av hushållsavfall.

Mängden CO2 som genereras av pentanet som används vid tillverkning av EPS – cellplast är obetydlig i jämförelse med de utsläpp som undviks. Den koldioxid som bildas sparas in genom mindre energiåtgång vid uppvärmning av de installerade skivorna på mindre än en vecka! Pentan betraktas inte av Europas lagstifande organ som en hälsorisk.

Styren

Styren som tillverkar EPS av har framställts i industriell skala i mer än 70 år och använd vid tillverkning av en mängd olika plast och gummiprodukter. Styren uppträder även i naturlig form och finns i många födoämnen som t.ex jordgubbar, bönor, nötter, öl, vin, kaffe och kanel. Styrens inverka på hälsan har ingående studerats. Myndigheter i både USA och Europa har fastlagt att styren inte är cancerframkallande och det klassas inte heller som cancerogent enligt EU:s direktiv. Styren kan liksom alla andra kemikalier vara ohälsosamma vid höga intag. Därför finns angivna gränsvärden.